Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 18 2017

mllev
21:00
3496 8e3d 500
Reposted fromtfu tfu viatoniewszystko toniewszystko
mllev
20:58
Wszyscy powtarzają, że miłość boli, ale to nieprawda. Samotność boli. Odrzucenie boli. Utrata ukochanej osoby boli. Zazdrość boli. Wszyscy mylą te rzeczy z miłością, gdy w istocie miłość jest jedyną rzeczą na świecie, która przysłania cały ból i sprawia, że znowu możemy poczuć się wspaniale. Miłość jest jedyną rzeczą na świecie, która nie boli.
— chciałabym
Reposted frommysoul mysoul viatoniewszystko toniewszystko
mllev
20:58
7081 811b 500
Reposted fromkrzysk krzysk vialiwq liwq
mllev
20:57
mllev
20:56
7891 a531 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaTehawanka Tehawanka
mllev
20:56
5713 a328 500
another barrier has been broken :<
Reposted fromcylonapplepie cylonapplepie vialiwq liwq
mllev
20:55
9142 a69c 500
Reposted fromqb qb vianicciekawego nicciekawego
mllev
20:55
7696 96d3 500
Reposted frommonsieurgateau monsieurgateau
20:54
3884 c85a

Tom 3.0

Reposted frommyry myry viainkwizytor inkwizytor
mllev
20:54
5123 938a 500
Reposted fromGIFer GIFer viamiimi miimi
mllev
20:54
Wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy, że dorosłość
to początek umierania.
— Hey
Reposted frommadeliine madeliine vialulunoire lulunoire
20:53
0855 253d

No Escape

Reposted frommyry myry viacocciuella cocciuella
mllev
20:53
9043 1c71 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viamiimi miimi
20:51
0965 2adc 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaskrzacik skrzacik
mllev
20:50
Reposted fromFlau Flau
mllev
20:50
7846 04b2 500
Reposted fromkrzysk krzysk
20:50
7653 61bf
Reposted fromclocktown clocktown viasiostra siostra
mllev
20:49
0422 b1a7
Reposted fromtfu tfu viaarachnephobic arachnephobic
mllev
20:49
9236 81b4 500
Reposted fromsfm sfm viadreptak dreptak
mllev
20:48
7225 dc20 500
Reposted fromfungi fungi vialefu lefu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl